Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi các môn học kỳ I năm học 2012 - 2013
Điểm thi lần 2 học kỳ I năm học 2014-2015
Đặc điểm kế toán_24/3/2014: Tại đây
Kế toán quản trị_24/3/2014: Tại đây
Lập trình VB_24/3/2014: Tại đây
Định giá tài sản_24/3/2014: Tại đây
Đường lối CMVN_24/3/2014: Tại đây
Kế toán NHTM_24/3/2014: Tại đây
Tài chính quốc tế_24/3/2014: Tại đây

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Điểm thi học kỳ 1 năm học 2014-2015

Phúc khảo cuối kỳ_13/2/2015: Tại đây
Đặc điểm kế toán_11/2/2015: Tại đây
Kế toán quản trị_11/2/2015: Tại đây
Kế toán NHTM_11/2/2015: Tại đây
Định giá tài sản_10/2/2015: Tại đây
Tài chính quốc tế_10/2/2015: Tại đây
Đường lối CMVN_30/1/2015: Tại đây
Lập trình VB_30/1/2015: Tại đây
Đặc điểm kế toán_28/1/2015: Tại đây

Quản lý TCC_13/1/2015: Tại đây
TKDN_13/1/2015: Tại đây
TTHCM_13/1/2015; Tại đây
Luật TCTT_13/1/2015: Tại đây

Lập trình VB_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
Thuế_Lần 1_Học lại_31/12/0214: tại đây
KTHCSN_Lần 2_31/12/2014: Tại đây

KTTC_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
Kế toán quản trị_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
KTTC1_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
Quản trị bán hàng_Lần 2_31/12/2014: Tại đây
TCDN_Lần 2_Vấn đáp_31/12/2014: Tại đây
Tài chính quốc tế_Lần 1_Học lại_31/12/2014: Tại đây
TTHCM_Lần 2_31/12/2014: Tại đây

Giao dịch và ĐPKD_29/12/2014: Tại đây
Đường lối CMVN_Lần 2_29/12/2014: Tại dây

Điểm phúc khảo các lớp thi giữa kỳ_môn LTVB: Tại đây
Kế toán sự nghiệp_4/12/2014: Tại đây
Điểm phúc khảo các môn thi giữa kỳ: Tại đây
Lập trình VB_các lớp thi giữa kỳ_1/12/2014: Tại đây
Kế toán sự nghiệp_25/11/2014: 82B1
Quản trị bán hàng_14/11/2014: 91C1
KTNSxa_Các lớp thi giữa kỳ(12/11/2014): 82B1
NHTM2_Các lớp thi giữa kỳ(12/11/2014): Tại đây
KTTC2_Các lớp thi giữa kỳ(12/11/2014): Tại đây
KTQT_Các lớp thi giữa kỳ(12/11/2014): Tại đây
Đường lối CMVN_Các lớp thi giữa kỳ(12/11/2014): Tại đây
TTHCM_các lớp thi giữa kỳ I(11/11/2014): Tại đây
TCDN_Vấn đáp_các lớp thi giữa kỳ I(10/11/2014): Tại đây
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  điểm thi học lại năm học 2014-2015
kế toán tài chính 2_học lại lần 2_18/12/2014: tại đây
kế toán tài chính 1_học lại lần 2_18/12/2014: tại đây

KTTC_học lại lấn 1_12/11/2014: Tại đây
Hệ thống TTQL_học lại lần 1_12/11/2014: Tại đây
Kế toán NHTM1_học lại lần 1_12/11/2014: Tại đây
Kế toán sự nghiệp_học lại lần 1_12/11/2014: Tại đây

ĐGTS_K8+K9+K10: Tại đây
KTQT_K9+K10 HỌC LẠI LẦN 1: Tại đây
KTVM_K8+K9+K10: Lan 1: Tại đây
Nguyên lý CN Mác 2_K9+K10: Tại đây
Toán CC_K9+K10 Lần 1: Tại đây


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 2
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Kế toán tài chính_28/8/2014: Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Kế toán tài chính 1_28/8/2014: phòng 1, phòng 2
TCDN1_28/8/2014: Tại đây
KDCK__28/8/2014: Tại đây
TCDN_Học lại: Tại đây
Kế toán NHTM+TTCK_28/8/2014: Tại đây
NHTM+Thuế_28/8/2014:
Tại đây
Thị trường tài chính_27/8/2014: phòng 1, phòng 2

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM PHÚC KHẢO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014: Tại đây

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Kỹ năng giao dịch và DPKD(7/7/2014): 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 82B1
Thị trường chứng khoán (4/7/2014): Tại đây
TCDN 1_Vấn đáp (4/7/2014): Tại đây

Kế toán HCSN(4/7/2014): 82B1
Quản trị chất lượng (4/7/2014): 91C1
Kinh doanh chứng khoán_Vấn đáp: phòng 1, phòng 2
Ngân hàng thương mại (4/7/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6
Thuế(20/6/2014): 81B2
Thị trường tài chính(4/7/2014): 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9
Kế toán NHTM(4/7/2014): 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9
Kế toán tài chính (4/7/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 91C1
Kế toán tài chính 1 (4/7/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6

++++++++++@@@@@@@@@@@++++++++++++++
ĐIỂM THI HỌC LẠI NĂM HỌC 2013-2014
(SV chú ý các môn thi ghép các hệ K8+K9+LTK 7
có thể xem điểm thi ở mục điểm của K8 hoặc LTK7)

Tài chính DN_Vấn đấp: Tại đây
Marketing _K8+K9+LTK7(9/6/2014): Tại đây
Nguyên lý chủ nghĩa Mac_K8+K9+LTK7 (9/6/2014): Tại đây
Tài chính quốc tế (9/6/2014): Tại đây

Thị trường tài chính (9/6/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Đường lối CMVN(9/6/2014): phòng 1, phòng 2
Tư tưởng HCM (9/6/2014): phòng 1, phòng 2

NHTM (9/6/2014): phòng 1, phòng 2
Định giá tài sản (9/6/2014): phòng 1, phòng 2
Điểm phúc khảo_K9+K8+LTK7+K33: Tại đây
Tài chính DN_K9+LTK7(20/5/2014): Tại đây
Thuế nhà nước(29/4/2014): Tại đây
TCDN_K9+LTK8_Thi vấn đáp: Tại đây
TCDN_K9+LTK7 (15/4/2014): phòng 1, phòng 2
Anh2_(24/4/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3

+++++++++++++++++++@@@@@@@@@@@@+++++++++++++++++=
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Ngân hàng thương mại1_Thi vấn đáp: Tại đây
Quản lý nhân lực (5/5/2014): 91C1
Hệ thống thông tin quản lý(5/5/2014): K991C1, K881C1
Tư tưởng Hồ Chí Minh(5/5/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, K881B16
Thị trường tài chính(5/5/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 82B1, 1
Ngân hàng thương mại(29/4/2014): 61A1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 91C1
Tài chính quốc tế(18/4/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Định giá tài sản(24/4/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 82B1, K6

+++++++++++++++++++@@@@@@@@@@@@@+++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Quản trị Marketing(16-4-2014): Tại đây
Nhiều môn; Tại đây
Nguyên Lý Kế Toán(21/3/2014): phòng 1, phòng 2
Bảo hiểm đại cương (19/3/2014): Tại đây
Thẩm định dự án (19/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11
Thống kê doanh nghiệp (17/3/2014): phòng 1, phòng 2
Pháp luật kinh tế(17/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Anh 1(11/3/2014): phòng 1, phòng 2
Ngân hàng trung ương (11/3/2014):Tại đây
Quản lý tài chính công (11/3/2014): phòng 1, phòng 2
Thuế nhà nước (11/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Tài chính doanh nghiêph (11/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Kỹ năng giao tiếp(11/3/2014): phòng 1, phòng 2
Anh 2 (4/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7

--------------------------------@@@@@@@@@@2----------------------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Điểm phúc khảo các môn thi học kỳ I: Tại đây
Điểm phúc khảo các môn thi học kỳ I K9+K34: Tại đây
Thuế Nhà Nước (25/1/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9
Thẩm định dự án đầu tư (25/1/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 82B1, 91C1
Quản lý tài chính cong (25/1/2014): 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9
Kỹ nămg giao dịch Và ĐPKD(25/1/2014): 61A1, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 91C1
Quản trị chiến lược (21.1.2014): Tại đây
Bảo hiểm xã hội (21/1/2014): 82B1
Kế toán tài chính 21/1/2014): 82B1

Tài chính doanh nghiệp (21/1/2014): 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 91C1
Quản trị Sản xuất tác nghiệp (21/1/2014): K791C1, 91C1
Bảo hiểm đại cường (21/1/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Nguyên lý kế toán_Học lại: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Ngân hàng trung ương (16/1/2014): 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Anh 2(16/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25
Anh 1_Học lại: phong 1, phong 2, phong 3
Quản trị DN(15/1/2014): Tại đây
Quản trị kinh doanh(15/1/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6
Pháp luật kinh tế (15/1/2014): 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 91C1
Thống kê tài chính(2-1-2014): 82B1
Thống kê doanh nghiệp(2-1-2014): 61A1, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 83B9, 91C1
--------------------------------++++++++++++++++++----------------------------------
ĐIỂM THI LẠI + HỌC LẠI  LẦN 1+LẦN 2_K9+K7+LTK7

Tài chính tiền tệ: Tại đây

Anh 1: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
Kinh tế quốc tế: Tại đây
Kinh tế vi mô: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Marketing: phòng 1, phòng 2

Nguyên lý kế toán: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Nguyên lý thống kê: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Toán kinh tế: phòng 1, phòng 2
Toán cao cấp: phòng 1, phòng 2
Nguyên lý chủ nghĩa Mác: Tại đây
Quản trị học: Tại đây
------------------------------------------+++++++++++++++++++++--------------------------------
ĐIỂM THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Anh 1_K9: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26, phòng 27, phòng 28, phòng 29, phòng 30
Nguyên Lý Kế Toán: 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
-------------------------------+++++++++++++++++++++++++++------------------------------------
ĐIỂM THI LẦN 1+LẦN 2 HỌC LẠI NĂM HỌC 2012-2013
KTQT_Lần 2: Tại đây
Tài chính tiền tệ_Lần 1: Tại đây
Nguyên lý thống  kê_Lần 2: Tại đây
Kinh tế quốc tế_Lần 2: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10
Quản trị học_Lần 2: Tại đây
Toán Kinh Tế_Lần 2: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Toán cao cấp: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
Nguyên lý CBCN Mác: Phòng 1, phòng 2
Marketing: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
Kinh tế vi mô: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7

---------------------------++++++++++++++++++++++++++----------------------------------

ĐIỂM THI GIữA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Quản trị học: K7, K763A3, K781B5, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1, 82B1
Môn: Nguyên lý thống kê: K881B12, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
Môn: Kinh tế quốc tê: K7, K8, K863A2, K881B12, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
Môn: Toán Kinh Tế: K7, K863A2, K881B4, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1

+++++++++++++++++++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Tài chính tiền tệ: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Môn: Toán cao cấp: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10
Môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mac: 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1, LTK681B4, LTK781B4
Môn: Kinh tế vi mô: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12
Môn: Marketing: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14
ĐIỂM KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LẤN 2: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26, phòng 27, phòng 28, phòng 29, phòng 30, phòng 31, phòng 32, phòng 33, phòng 34, phòng 35, phòng 36, phòng 37, phòng 38, phòng 39, phòng 40, phòng 41, phòng 42, phòng 43, phòng 44, phòng 45, phòng 46, phòng 47, phòng 48, phòng 49, phòng 50, phòng 51, phòng 52
=================#######################============================
ĐIỂM THI CUỐI  KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Mar_Tại trường: K881B7, 61A1, 63A1, 63A2, 81B1, 81B2, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B383B483B5 91C1
NLCNM_Tại trường: B7
Toán CC_Tại trường: B6, B7
Tiếng anh Kiểm tra đầu vào_Tại trường: 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
Tài chính tiền tệ_Tại trường:  K881B7, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
Kinh tế vi môn: Tại trường: 63A3, 63A4, 81B3, 81B6, 81B7, 83B1, 83B2, 83B6, 83B7, 83B8

=====================**************************==================
ĐIỂM THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

(SV không xem được điểm liên hệ thầy Huy_SĐT:0978419536)
Môn: Toán Cao Cấp_Tại trường: 63A2, K881B14, K881B18, K881B6, 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2,81B3,81B4,81B5,82B1,83B1,83B2, 83B3, 83B4, 83B5, 83B6, 83B7, 83B8, 91C1
Môn: Kinh tế vi mô: Tại trường: K81B14, K81B16, K81B18, 61A1, 63A1, 63A2, 81B1, 81B2, 81B4, 81B5, 82B1, 83B3, 83B4, 83B5, 91C1
Môn: Marketing_Tại trường: 63A3, 63A4, 81B3, 83B1, 83B2, 83B6, 83B7, 83B8
Môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mác: 61A1, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 82B1, 83B1, 83B2, 83B3,83B4,83B5,83B6,83B7, 83B8, 91C1
Hỗ trợ trực tuyến
 


Khảo sát
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết

Tỉnh / Huyện 

Weather Report - Conditions for Thai Nguyen, VM at 12:59 pm ICT
Hiện tại 28°C
Cao nhất 33°C
Thấp nhất 22°C

Powered by Yahoo Weather

Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
Lượt truy cập:
Trực tuyến: 65
Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn