Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280. 3855290
Email: caodangkinhte@gmail.com
http://www.cdkttctn.edu.vn
Languages
Trang chủ Lịch công tác Lịch học Thông báo Tài nguyên Liên hệ
Điểm thi các môn
Điểm thi tốt nghiệp K8(Lần 3)

Kế toán tài chính_12/2/2015: Tại đây
Tài chính doanh nghiệp_12/2/2015: Tại đây
Các môn: KTNN,KTTHop,NHTM,Khoa học Mac-Lenin, TC-TT,NLKT_12/2/2015: Tại đây


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI HỌC TỰ NGUYÊN NĂM HỌC 2014-2015
Các môn học tự nguyện_6/2/2015: Tại đây

Các Môn TCDN, QTH, KTDN, QTDN, TTTC, KNGT, TDDA, NLTK: Tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CĐCQK8 VÀ CĐLTK7_ĐỢT 2
Khoa học Mác LêNin_6/10/2014: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Nguyên lý kế toán
_6/10/2014: phòng 3, phòng 4, phòng 5
Kế toán tài chính_6/10/2014: phòng 3, phòng 4, phòng 5

Ngân hàng thương mại_6/10/2014: phòng 1, phòng 2
Tài chính tiền tệ_6/10/2014: phòng 1, phòng 2
Tài chính doanh nghiệp
_6/10/2014: phòng 1
Các Môn QTH, QTKDTH, KTNN, KT Tổng hợp: Tại đây


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI HỌC CẢI THIỆN CÁC MÔN THI TỪ 27/8/2014
(SV chú ý có một số môn thi ghép K9 các em xem điểm thi ở hệ cao đẳng
chính quy K9)
Thị trường tài chính: Tại đây
Thẩm định dự án: Tại đây
Các môn (tiếp): Tại đây
Các môn(Tiếp): Tại đây
Các môn tiếp theo_17/9/2014: Tại đây
Các môn thi đã có điểm_14/9/2014: Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LỚP VĂN BẰNG 2
Quản trị SX&TN_14/9/2014: Tại đây
Kế toán HCSN_28/8/2014: Phòng 1, phòng 2
Quản trị NHTM_27/8/2014: Tại đây
Kế toán NHTM_27/8/2014_Tại đây
Kế toán NSKB_27/8/2014: Phòng 1, phòng 2

NHTM2_27/8/2014: Tại đây
NHTM1_27/8/2014: Tại đây
NHTW_27/8/2014: Tại đây
Quản trị nhân lực_27/8/2014: Tại đây
Quản trị chiến lược_27/8/2014: Tại đây
Quản trị bán hàng_27/8/2014: Tại đây
Quản trị chất lượng_27/8/2014: Tại đây
Quản trị thương hiệu_27/8/2014: Tại đây
Kế toán DN nhỏ và vừa_27/8/2014: phòng 1, phòng 2
Kế toán tài chính_27/8/2014: phòng 1, phòng 2


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
Kế toán nhà nước (4/7/2014): Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Kế toán tổng hợp (4/7/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Quản trị học(4/7/2014): phòng 1
Quản trị kinh doanh tổng hợp (4/7/2014): phòng 1
Ngân hàng thương mại( 4/7/2014): Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Tài chính tiền tệ (4/7/2014): Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10
Tài chính doanh nghiệp (4/7/2014): Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4

Kế toán tài chính ( 4/7/2014): Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26, phòng 27, phòng 28, phòng 29
Nguyên lý kế toán( 4/7/2014): Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26, phòng 27, phòng 28, phòng 29, phòng 30, phòng 31, phòng 32, phòng 33, phòng 34, phòng 35, phòng 36, phòng 37
Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê Nin ( 4/7/2014): Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26, phòng 27, phòng 28, phòng 29, phòng 30, phòng 31, phòng 32, phòng 33, phòng 34, phòng 35, phòng 36, phòng 37, phòng 38, phòng 39, phòng 40, phòng 41, phòng 42, phòng 43, phòng 44, phòng 45, phòng 46, phòng 47


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM THI CÁC MÔN HỌC TỰ NGUYỆN VÀ CẢI THIỆN ĐIỂM
Điểm thi học tự nguyên các môn thi 11/7/2-14: Tại đây
Điểm thi học tự nguyện các môn thi 10/7/2014: Tại đây
Điểm thi học tự nguyện các môn thi 8/7/2014: Tại đây
Anh 2(8/7/2014): Tại đây
Anh 3(8/7/2014): Tại đây

Thi lần 1 học tự nguyện các môn thi 29/6/2014: Tại đây
Thị trường tài chính(30/6/2014): Tại đây
Thi lần 1_các môn(24/6/2014): Tại đây
Anh 1(24/6/2014): Tại đây
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K8
63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 63A5, LTK763A1
81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B19, 81B20, 82B1, 82B2, 82B3, 83B1, 83B2, 83B3
61A2, 61A3, 61A1
91C1
+++++++++++++++@@@@@@@@@@++++++++++++++
ĐIỂM HỌC LẠI THI TỪ 1/6/2014
(SV chú ý các môn thi ghép các hệ K8+K9+LTK 7
có thể xem điểm thi ở mục điểm của K9 hoặc LTK7)

TCDN, PLKT, TDDA, KTVM(18/6/2014): Tại đây
Nguyên lý kế toán_Lần 2(17/6/2014): Tại đây
Anh 1_K8+K9_Lần 2(17/6/2014): Tại đây
Điểm thi các môn thi lần 2(17/6/2014): Tại đây
Anh.CN(16/6/2014): phòng 1, phòng 2
Đường lối CMVN, Thống kê doanh nghiệ_K8+K9+LTK7(14/6/2014): Tại đây
Kinh tế quốc tê_K8+K9+LTK7(14/6/2014): Tại đây
Nguyên lý kế toán_K8+K9+LTK7(14/6/2014): Tại đây
Nguyên lý thông kê_K8+K9+LTK7(14/6/2014): Tại đây
pháp luật đại cương_K8+K9+LTK7(14/6/2014): Tại đây
Pháp luật kinh tế_K8+K9+LTK7(14/6/2014): Tại đây
quản trị học _K8+K9+LTK7(14/6/2014): Tại đây
quản trị kinh doanh_K8+K9+LTK7(14/6/2014): Tại đây
Toán Kinh tế_K8+K9+LTK7(14/6/2014): Tại đây
Kiểm toán.CN82, Tài chính quốc tế, TTHCM, Quản lya TCC, NHTM1(12/6/2014): Tại đây
Thị trường tài chính_lần 2(12/6/2014): phòng 1, phòng 2

Thẩm định dự án (12/6/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
Kế toán tài chính_K8+K9+LTK7(12/6/2014): Tại đây
Quản lý hành chính công_K8+K9+LTK7(12/6/2014): Tại đây
NHTM 2 (11/6/2014): Tại đây
Kinh doanh chung khoan: Tại đây
Quản trị NHTM (11/6/2014): Tại đây

Bảo hiểm xã hội, Kiểm toán CN82(10/6/2014): Tại đây
Marketing_K8+K9+LTK7(10/6/2014): Tại đây
Đặc điểm kế toán_K8+K9+LTK7(10/6/2014): phòng 1, phòng 2
Đặc điểm kế toán.CN82, thuế, Quản trị DN(10/6/2014): Tại đây
Anh 2(10/6/201): Tại đây
Tài chính doanh nghiệp(10/6/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Phân tích TCDN(10/6/2014): Tại đây
Kế toán sự nghiệp và Quản trị DN(9/6/2014): Tại đây
Kỹ năng giao dịch &ĐPKD(9/6/2014): Tại đây
Thị trường tài chính (9/6/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Lập trình VB (9/6/2014): phòng 1, phòng 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh _K8+LTK7 (8/6/2013):
Tại đây
Tài chính quốc tế (8/6/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3
KTTC 2(8/6/2013): phòng 1, phòng 2
Kế toán quản trị (8/6/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Nhiều môn (7/6/2013): Tại đây
Thanh toán quốc tế (7/6/2013): phòng 1, phòng 2
Kế toán NHTM (7/6/2013): Tại đây
Kế toán máy.CN82(7/6/2013): Tại đây
Anh 3_K8+LTK7(7/6/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5


----------------------------------@@@@@@@@@----------------------------------
ĐIỂM PHÚC KHẢO: TẠI ĐÂY
ĐIỂM THI HỌC LẠI NĂM HỌC 2013-2014
Marketing_K8+LTK7_Hà Nội (29/5/2014): Tại đây
Thuế(23/5/2014): phòng 1, phòng 2
Kinh tế vi mô_K8+K9+LTK7(20/5/2014): phòng 1, phòng 2
Thống kê DN(20/5/2014): Tại đây
Toán Cao Cấp_K8+K9+LTK7(20/5/2014): Tại đây
Nhiều môn: Tại đây
=============@@@@@@@@@@@============
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Lập trình VB(23/5/2014): Tại đây
Điểm phúc khảo thi lần 1_Học kỳ II +Thi học lại: Tại đây
PTTCDN (14/5/2014): Tại đây
Kiểm toán.CN81,83 (14/5/2014): Tại đây


+++++++++++################++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 2_HỌC LẠI NĂM HỌC 2013-2014
Anh 1_K8+K9(12/5/2104): phòng 1, phòng 2
Anh 2_K8+K9(12/5/2104): phòng 1, phòng 2, phòng 3

Định giá tài sản(22/4/2014): Tại đây
NHTM1(
22/4/2014): Tại đây
NHTM (22/4/2014): Tại đây
KTTC1 (22/4/2014): Tại đây

--------------------------------------+++++++++++++++-----------------------------------------------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Phân tích tài chính công (5/5/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Internet&TMĐT(29/4/2014): Tại đây
Lập trình VisualBasic(29/4/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10
Kiểm toán.CN 81,83 (17/4/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26, phòng 27, phòng 28, phòng 29, phòng 30
Kiểm toán.CN61,63(15-4-2014): 61A1, 61A2, 61A3, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Phân tích TCDN (15-4-2014): 61A1, 61A2, 61A3, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18

++++++++++++++++++++@@@@@@@@@@@+++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẤN 1_HỌC LẠI NĂM HỌC 2013-2014
Định giá tài sản(16-4-2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Kế toán tài chính 1: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
TCDN1: phòng 1
NHTM: phòng 1, phòng 2
Kế toán sự nghiệp: Tại đây
Ngân hàng thương mại 1: Tại đây

--------------------------------##############---------------------------------
ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THI LẦN 2_HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014: TẠI ĐÂY
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Các môn thi lần 2_Học lại: Tại đây
Các môn thi lại_Tại Hà Nội+Lào Cai: Tại đây
Các môn thi lại_Tại trường: Tại đây

Tài chính doanh nghiệp_Học lại (17/3/2014): Tại đây
Tư tưởng Hồ Chí Minh (17/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
TCDN 2 (12/3/2014): Tại đây
Lập trình VB(12/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Quản trị ngân hàng thương mại (11/3/2014): phòng 1
Phân tích TCDN (11/3/2014): phòng 1
Ngân hàng thương mại 2 (11/3/2014): phòng 1
Kế toán tài chính 2 (11/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Kế toán quản trị (11/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Đặc điểm kế toán.CN81,83(11/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Kế toán NHTM: Phòng 1, phòng 2
Anh 3(4/3/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9
Kế toán máy(4/3/2014): phòng 1

------------------------------------@@@@@@@@@----------------------------------------
ĐIỂM PHÚC KHẢO CÁC MÔN THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014: Tại đây
ĐIỂM THI HỌC LẠI LẦN 1+LẦN 2 NĂM HỌC 2013-2014
Kỹ năng giao tiếp: Tại đây
KTTC: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5

Các môn thi học lại lần 1: Tại đây
Các môn thi học lại lần 2_K8+K9: Tại đây

Pháp luật kinh tế (22/1/2014): phòng 1, phòng 2
Tài chính doanh nghiệp(22/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Thuế nhà nước (22/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
Thanh toán quốc tế 22/1/2014): phòng 1, phòng 2

-----------------------------------------++++++++++++++----------------------------------------------
ĐIỂM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Phân tích TCDN_Lào Cai: Tại đây
Phân tích TCDN_Hà Nội: 63A5, 81B19

Lập trình VisualBasic_Hà Nội (24/1/2014): 63A5, 81B19
Lập trình VisualBasic_Lào Cai(24/1/2014): 81B20
Kiểm Toán_Lào Cai(24/1/2014): 81B20
Đặc điểm_Hà Nội (24/1/2014): 81B19

Kế toán NHTM_Hà Nội: 63A5
Tư Tưởng Hồ Chí Minh (22/1/2014): 61A1, 61A2, 61A3, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 82B1, 82B2, 82B3, 83B1, 83B2, 83B3, 91C1
Quản trị NHTM (22/1/2014): 63A1, 63A2,63A3,63A4
Phân tích TCDN (22/1/2014): 83B1, 83B2, 83B3, 91C1
Lập trình visualBasic (22/1/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 82B1, 82B2, 82B3, 83B1, 83B2, 83B3, 91C1
Anh 3_Lào Cai: Tại đây
Anh 3_Hà Nội: phòng 1, phòng 2

Kế toán máy.CN 82_Tại trường (21/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Tài chính doanh nghiệp2(16/1/2014): 61A1, 61A2, 61A3
Thẩm định dự án_Học lại: Tại đây
Nguyên lý kế toán_Học lại: phòng 1, phòng 2

Kế toán quản trị(16/1/2014): K781B15, 61A1, 61A2, 61A3, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 91C1
Anh 3(16/1/2014): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26, phòng 27, phòng 28, phòng 29, phòng 30, phòng 31, phòng 32, phòng 33, phòng 34, phòng 35, phòng 36, phòng 37, phòng 38, phòng 39, phòng 40, phòng 41
Anh 2_Học lại: phòng 1, phòng 2
Kiểm toán.CN82: 82B1, 82B2, 82B3
Kế toán ngân hàng thương mại (15/1/2014): 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Đặc điểm kế toán.CN81+83 (15/1/2014): 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 83B1, 83B2, 83B3
Đặc điểm kế toán.CN82 (15/1/2014): 82B1, 82B2, 82B3
Kế toán HCSN(15/1/2014): 83B1, 83B2, 83B3
Kế toán ngấn sách xã(15/1/2014): 82B1, 82B2, 82B3
Ngân hàng thương mại 2(15/1/2014): 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Tài chính quốc tế (15/1/2014): 83B1, 83B2, 83B3
Anh 1_Học lại_Lần 2(2-1-2014): Tại đây
KTTC2 (2-1-2014): K781B15, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18
Quản trị thương hiệu (2-1-2014): 91C1
Quản trị bán hàng(2-1-2014): 91C1
Kinh Doanh chứng khoán(2-1-2014): 61A1, 61A2, 61A3

------------------------------------@@@@@@@@@@@---------------------------------------------
ĐIỂM THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
Quản trị NHTM_Hà Nội: 63A5
Kế toán máy_Lào Cai:81B20
Kế toán máy_Hà Nội: Phòng 1, phòng 2

Đặc điểm kế toán_Lào Cai: 81B20
Kiểm toán_Hà Nội: 63A5, 81B19
KTTC HP2_Hà Nội: 81B19
NHTM HP2_Hà Nội: 63A5
TTHCM_Hà Nội: 63A5,
81B19
TTHCM_Lào Cai: 81B20
KTTC HP2_Lào Cai: 81B20


------------------------------++++++++++++++++++----------------------------------
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ II VÀ HỌC LẠI NĂM HỌC 2012-2013
Phúc khảo: Tại đây
Anh 2_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Anh 1_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Các môn còn lại_Tại trường(6/9/2013): Tại đây
Các môn còn lại_Hà Nội(6/9/2013): Tại đây
Các môn còn lại_Lào cai(6/9/2013): Tại đây

Thị trường tài chính_Hà Nội(6/9/2013): Tại đây
Thị trường tài chính_Tại trường(6/9/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Ngân hàng trung ương_Tại trường(6/9/2013): Tại trường

Thẩm định dự án_Tại trường(5/9/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
KTTC1_Lào Cai(5/9/2013): Tại đây

KTTC.HP1_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8
Đường lối CMVN_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
Ngân hàng thương mại_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6

Tài chính quốc tế_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Thống kê DN_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3
Toán kinh tế_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5

TCDN1_Tại trường (27/8/2013): Tại đây
TCDN_Tại trường (27/8/2013): Tại đây
Tài chính học (27/8/2013): phòng 1, phòng 2

QTDN_Tại trường (27/8/2013): Tại đây
QTKD_Tại trường (27/8/2013): Tại đây
Quản trị học_Tại trường(27/8/2013): phòng 1, phòng 2

Nguyên lý kế toán_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Nguyên lý thống kê_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6
Pháp luật kinh tê_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7

Kinh doanh chứng khoán_Tại trường (27/8/2013): Tại đây
Kinh tế quốc tế_Tại trường (27/8/2013): Phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4
Kế toán quản trị_Tại trường (27/8/2013): Tại đây
KTTC_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5
Ngân hàng thương mại 1_Tại trường (27/8/2013): Tại đây

Định giá tài sản_Hà Nội (27/8/2013): Tại đây
Định giá tài sản_Tại trường (27/8/2013): phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
----------------------------------@@@@@@@@@@@@@@-----------------------------------
ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013: Tại đây

++++++++++++++++++++********************************+++++++++++++++
ĐIỂM THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Định giá tài sản_ Hà Nội: 81B19, 63A5
Định giá tài sản_Lào Cai: 81B20
Định giá tài sản_Tại trường:  63A4, 61A1, 61A2, 61A3, 63A2, 63A3, 81B14, 83B1
Thị trường tài chính_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3
Hệ thống thông tin quản lý_Tại trường: 91C1
Tin Ứng Dụng_Lào Cai: 81B20
Tin Ứng Dụng_Hà Nội: 63A5, 81B19
Ngân hàng thương mại_Lào Cai: 81B20
Kế toán tài chính_Tại trường: 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 83B2
Kế toán tài chính 1_Tại trường; 81B6, 81B7, 81B8, 81B13
Kế toán quản trị_Tại trường: 83B1, 83B2, 83B3
Kế toán ngân sách và kho bạc_Tại trường: 82B1, 82B2, 82B3
Kế toán quản trị_Hà Nội: 81B19
Tài chính quốc tế_Tại trường: 61A1, 61A2, 61A3, 81B18, 81B2, 81B5
Kinh doanh chứng khoán_Tại trường: 63A1
Kinh doanh chứng khoán_Hà Nội: 63A5
Ngân hàng thương mai_Tại trường: 61A1, 61A2, 61A2, 81B16, 81B4, 83B1
Quản trị chất lượng_Tại trường: 91C1
Đường lối CMVN_Tại trường: 81B1, 81B2, 81B3, 81B5, 81B13, 81B14, 81B7, 63A3, 82B2, 82B3

--------------------------------------+++++++++++++++++-------------------------------------------------
ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013: Tại đây
ĐIỂM THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Đường lối CMVN_Tại trường: k7, 61A1, 61A2, 61A3, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 82B1, 91C1
Kế toán quản trị_Lào Cai: Tại đây
Kế toán ngân hàng thương mại_Tại trường: 83B1, 83B2, 83B3, K7
Ngân hàng thương mại_Tại trường: 81B1, 81B2, 81B3, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B17, 81B18, 83B1, 83B2, 83B3, 91C1
Kinh doanh chứng khoán_Tại trường: 63A2, 63A3, 63A4
Định giá tài sản_Tại trường: 63A1, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 83B1, 83B2, 83B3
Tài chính quốc tê_Tại trường: K7, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 82B1, 82B2, 82B3
Ngân hàng thương mại 1_Tại trường: 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Môn: Ngân hàng thương mại 1_Hà Nội: 63A5
Môn: Kỹ Năng Giao Tiếp_Tại trường: 82B1, 82B2, 82B3
Môn: Thị trường tài chính_Lào Cai: Tại đây
Môn: Kế toán HCSN_Tại trường: 82B1, 82B2, 82B3
Môn: Thị trường tài chính_Tại trường: K761A2, K781B4, 61A1, 61A2, 61A3, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 82B1, 82B2, 82B3, 83B1, 83B2, 83B3, 91C1
Môn: KTTC_Tại trường: 61A1, 61A2, 61A3, 83B1, 83B2, 83B3, 91C1
Môn: KTTC_Hà Nội: 63A5
Môn: Quản trị nhân lực_Tại trường: 91C1
Môn: Tài chính doanh nghiep 1_Tại trường: 61A1, 61A2, 61A3
Môn: Quản trị Marketing_Tại trường: Tại đây
Môn: Ngân hàng thương mai_Hà Nội: 81B19
Môn: KTTC.CN81_Tại trường: k7, K7B6, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B10, 81B11, 81B12, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B9
Môn: KTTC1_Lào Cai: Tại đây
Môn: KTTC_K881B19_Hà Nội: Tại đây
Môn: Đường lối CMVN_Hà Nội: 63A5, 81B19
Môn: Đường lối CMVN_Lào Cai: Tại đây
Môn: Tài chính DN_CN83_Tại trường: 83B1, 83B2, 83B3
Môn: Tài chính quốc tế_Hà Nội: 63A5, 81B19
Môn: Tài chính quốc tế_Lào Cai: Tại đây
Môn: Thị trường tài chính_Hà Nội: 63A5, 81B19

+++++++++++++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@++++++++++++++++++
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
(SV không xem được điểm thi liên hệ thầy Huy SDT: 0978419536)

Điểm phúc khảo các môn: Tại đây
Môn: Tài chính doanh nghiệp_Hà Nội: Tại đây
Môn: Tài chính doanh nghiệp_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12
Môn: Thuế_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13
Môn: Thanh toán quốc tế_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15
Môn: Anh 2_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15
Môn: Pháp luật KT_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12
Môn: Pháp luật KT_HN: Tại đây
Môn: Quản lý tài chính công_Tại trường: Tại đây
Môn: Kế toán tài chính_Tại trường: Tại đây
Môn: Chuẩn mực kế toán_HN: Tại đây
Môn: BHXH_Tại trường: Tại đây
Môn: Thống kê tài chính_Tại trường: Tại đây
Môn: Thống kê DN_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Môn: Thẩm định dự án_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17
Môn: Thẩm định dự án_Hà Nội: Tại đây
Môn: QTKD_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7
Môn: QTKD_Hà Nội: Tại đây
Môn: Quản trị DN_Tại trường: phòng 1, phòng 2
Môn: Ngân hàng trung ương_Tại trường: phòng 1, phòng 2
Môn: Ngân hàng trung ường_Hà Nội: Tại đây
Môn: Kỹ năng giao tiếp_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9
Môn: Đường lối CMVN_Tại trường: Tại đây
Môn: Chuẩn mực kế toán_Hà Nội: Tại đây
Môn: Bảo hiểm đại cương_Tại trường: phòng 1, phòng 2
Môn: Bảo hiểm đại cương: Hà Nội: Tại đây
Môn: Anh 2_Hà Nội: Tại đây


---------------------------------+++++++++++++++++--------------------------------
ĐIỂM THI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Pháp luật kinh tế_Lào cai: Tại đây
Điểm phúc khảo_Tại đây
Thanh toán quốc tế_Tại trường: K763A1, 61A1, 61A2, 61A3, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B5, 81B6,
81B13, 81B14, 81B15, 81B16
Thanh toán quốc tế_Hà Nội+Lào cai: K763A5, K781B21, 63A5, 81B19, 81B20
Thuế NN_Tại trường: 61A1, 61A2, 61A3, 63A1, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B1281B13, 81B14, 81B15, 81B16
Thẩm định dự án_Tại trường: K763A2, 63A1, 81B5, 81B6, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16
TCDN_Tại trường: K781B7, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B17, 81B18, 91C1
TCDN_Hà Nội: K763A5, K781B21, 63A5, 81B19
Quản trị SX&TN_Tại trường: Tại đây
Quản lý tài chính công_Tại trường: 82B1, 82B2, 82B3, 83B1, 83B2, 83B3
Pháp luật kinh tế_Hà Nội: K763A5, K781B21, 63A5, 81B19
Kỹ năng giao tiếp_Tại trường: K763A1, 61A1, 61A2, 61A3, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 83B1, 83B2, 83B3
Kỹ năng giao tiếp_Lào cai: Tại đây
Kỹ năng giao tiếp_Hà Nội: 63A5, 81B19
Điểm thi lần 2_Lào cai: Tại đây
Bảo hiểm đại cường_Tại trường+Hà Nội: HN, 61A1, 61A2, 61A3, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4
Môn: Tài chính doanh nghiep_Lào cai: Tại đây
Môn: Quản trị kinh doanh_Tại trường: 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B9, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18
Môn: Pháp luật kinh tế_Tại trường: K763A1, K763A2, K781B15, 81B5, 81B6, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16
Môn: Đường Lối CMVN_Tại trường: 83B1, 83B2, 83B3
Môn: Bảo hiểm xã hội_Tại trường: 82B1, 82B2, 82B3
Môn: Anh 2_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22, phòng 23, phòng 24, phòng 25, phòng 26, phòng 27, phòng 28, phòng 29
Môn: KTTC_Tại trường: 82B1, 82B2, 82B3

++++++++++++++*************************************++++++++++++++++++++
ĐIỂM PHÚC KHẢO CÁC MÔN THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2012-2013
Điểm phúc khảo: Tại đây

++++++++++++++*************************************++++++++++++++++++++

ĐIỂM THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2012-2013:
Môn: Thẩm định dự án_K881B19_Hà Nội: Tại đây
Môn: Thẩm định dự án_K863A5_Hà Nội: Tại đây
Môn: Luật kinh tế_Tại trường: K781B15, 61A1, 61A2, 61A3, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B17, 81B18, 82B1, 82B2, 82B3, 83B1, 83B2, 83B3, 91C1
Môn: Thanh toán quốc tê_Tại trường: K781B15, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B17, 81B18, 82B1, 82B2, 82B3, 83B1, 83B2, 83B3
Môn: Bảo hiểm đại cương_Hà Nội: 63A5
Môn: NHTW_Hà Nội: 63A5
Môn: Thẩm định dự án_Tại trường: 61A1, 61A2,
61A3, 63A1, 63A2, 63A3, 63A4, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B17, 81B18, 82B1, 82B2, 82B3, 83B1, 83B2, 83B3, 91C1, K763A2
Môn: Tài chính DN_Tại trường: 81B5, 81B6, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16
Môn: Thồng kê DN_Tại trường: 61A1, 61A2, 61A3, 81B1, 81B2, 81B3, 81B4, 81B5, 81B6, 81B7, 81B8, 81B9, 81B10, 81B11, 81B12, 81B13, 81B14, 81B15, 81B16, 81B17, 81B18, 81B19, 81B20, 83B1, 83B2, 83B3, 91C1
Môn: QTKD_Hà Nội: phòng 1
Môn: QTKD_Lào Cai: 81B20
Môn: Anh 2_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10,
 phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21

Môn: CMKT_Lài cai: phòng 1, phòng 2
Môn: CMKT_Hà Nội: 81B19
Môn: CMKT_Hà Nội: 63A5
Môn: Anh 2_Lào Cai: phòng 1, phòng 2
Môn: Anh 2_Hà Nội: 81B19
Môn: Anh 2_Hà Nội: 63A5
Môn: ThuếNN_Tại trường:K781B14, K863A1K863A2K863A3K863A4, K881B1K881B17,
 
K881B18K881B2K881B3K881B4K882B1K882B2K882B3K883B1K883B2K883B3

Môn: Kỹ năng giao tiếp_Tại trường: K891C1
Môn: Thồng kê DN_K881B19_Hà Nội: Tại đây
Môn: Thống kê DN_Lào Cai: K881B20
Môn: NVNHTW_Tại trường: K863A1, K863A2, K863A3, K863A4
Môn: QTKD_Tại trường: K881B7, K881B8, K881B9, K881B10, K881B11, K881B12
Môn: Quản trị DN_Tại trường: K861A1, K861A2, K861A3
Môn: Thống kê tài chính_Tại trường: K882B1, K882B2, K882B3
Môn: Quản trị chiến lược_Tại trường: Lớp K891C1
Môn: ThuếNN_K863A5_Hà Nội: Tại đây
----------------------------------------------+++++++++++++++++++++---------------------------------------------
ĐIỂM PHÚC KHẢO THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012: Tại đây
ĐIỂM THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012:
- Môn: Tài chính học_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16
- Môn: Nguyên lý thống kê_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21
- Môn: Kinh tế quốc tế_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22
- Môn: Anh 1_Hà Nội: Tại đây
- Môn: Tiền tệ ngân hàng_Tại trường: phòng 1
- Môn: Toán Kinh tế: Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14
- Môn: Toán cao cấp_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3
- Môn: Toán KT_Hà Nội: phòng 1
- Môn: QLHCC_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22
- Môn: NLKT_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16, phòng 17, phòng 18, phòng 19, phòng 20, phòng 21, phòng 22.
- Môn: Quản trị học_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8
- Môn: Anh 1_Tại trường: phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, phòng 6, phòng 7, phòng 8, phòng 9, phòng 10, phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 14, phòng 15, phòng 16
- Môn: Tài chính học_HN: phòng 1
- Môn: QTH_HN: phòng 1
- Môn: QLHCC_HN: phòng 1
- Môn: PLDC_HN: phòng 1
- Môn: Kinh tế quốc tế_HN:  phòng 1
- Môn: KTVM_HN: phòng 1
ĐIỂM THI LÀN 2_HỌC LẠI NĂM HỌC 2011-2012:
- Môn: NLCNMac_Học lại: phòng 1
- Môn: KTVM_Học lại: phòng 1, phòng 2, phòng 3
- Môn: Mar_Học lại: phòng 1

==================**************************====================
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011- 2012
:(SV không xem được điểm thi liên hệ thầy Huy SDT: 0978419536)
- Điểm phúc khảo bài thi cuối kỳ học kỳ II nưm học 2011-2012 của K7+K8: Xem điểm TẠI ĐÂY
- Môn: Toán kinh tế_Lào cai: K881B20
- Môn: Qản trị học_Lào Cai: K881B20
- Môn: Nguyên lý thống kê_Lào cai: K881B20
- Môn: Nguyên lý kế toán_Lào Cai: K881B20
- Môn: Quản trị học_Hà Nội: K863A5, K881B19
- Môn: Quản lý hành chính công_Hà Nội: K863A5, K881B19
- Môn: Pháp luật đại cương_Hà Nội: K863A5, K881B19
- Môn: Nguyên lý kế toán _Hà Nội: K863A5, K881B19
- Điểm thi môn: Toán kinh tế_Tại trường: K881B3, K881B4, K881B5, K882B1, K882B2, K883B2
- Điểm thi môn: Tài chính học_Tại trường: K861A1, K861A2, K861A3, K863A1, K863A2, K863A3, K881B10, K881B11, K881B12, K881B14, K881B17, K881B18, K881B2, K881B6, K881B7, K881B8, K881B9, K882B2, K883B1, K883B3
- Điểm thi môn: Quản trị học_Tại trường: K861A1, K861A2, K881B1, K881B2, K881B11, K881B12
- Điểm thi môn: Quản lý hành chính công_Tại trường: K661A3, K863A4, K881B12, K881B13, K881B14, K881B15, K881B16, K881B3, K881B4, K881B5, K881B7, K882B3, K883B2, K883B3
- Điểm thi môn: Nguyên lý kế toán_Tại trường: K861A3, K863A2, K863A3, K863A4, K881B1, K881B13, K881B14, K881B15, K881B16, K881B2, K881B6, K881B7, K881B8, K882B1<%2
 Khảo sát
Bạn cảm nhận thế nào về môi trường đào tạo của Trường Cao đẳng KT - TC?
Bạn biết đến Trường Cao Đăng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ đâu?
     
Dự báo thời tiết
Currently unable to display the weather feed

Tỉnh / Huyện 

Tỷ giá ngoại tệ
Người dùng Online
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 54
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 54

Trang chủ | Lịch công tác | Lịch học | Thông báo | Tài nguyên | Liên hệ Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.cdkttctn.edu.vn